Klik her for at komme til forsidenKlik her for at komme til forsiden

 

Klik for større billede

Klik for større billede

Klik for større billede

Klik for større billede
Beskæring af træer og hækkeKlik her for printervenlig version

Foreningen får ofte henvendelser om gener højtvoksende træer eller hække der ikke er tilstrækkeligt klippede. Generelt opfordrer bestyrelsen til at medlemmerne overholder gældende bestemmelser, og såfremt man er utilfreds med naboens eller andres manglende beskæring af vækster bør man først tale med ejeren. Det er dog kommunen der er påtaleberettiget så en evt. egentlig klage skal sendes til kommunen.

Hvis en mindelig ordning ikke kan opnås kan man bede om et hegnsyn. De tre medlemmer af hegnsynet i Hørsholm kommune kan ses her. Hegnslov, formularer og vederlag til hegnsynet kan ses på www.hegnsyn.dk

På kommunens hjemmeside er der i øvrigt gode råd om beskæring og beplantning.

Der er også, af firmaet din-bolighandel.dk, udarbejdet en let forståelig grafisk guide til hegnsloven og dens virkefelt. Guiden giver et hurtigt og godt overblik over reglerne der regulerer hegn mellem ejere af to tilstødende matrikler, og om hvilke rettigheder man har og hvad man må leve med. Guiden kan findes her.

Beskæring af beplantning
Hække og anden beplantning, der breder sig ud over færdselsarealer, forringer trafiksikkerheden. Beplantningen nedsætter oversigten ved vejtilslutninger, og kan være til gene for fodgængere - herunder svagtseende, gående med barnevogn og kørestolsbrugere. Grundejerne opfordres til at foretage beskæring af beplantning, der er vokset ud over vejarealet. Kommunen kan - efter skriftligt påbud og efter en nærmere angiven frist - lade arbejdet udføre for ejerens regning. Al beplantning skal i en højde af 2,75m tilbageskæres til skel. Over fortov, sti og kørebane skal der være en frihøjde som vist på skitsen.

Ovenstående bestemmelser er fastlagt i bekendtgørelse af lov om offentlige veje nr. 671 af 19. august 1999, § 103, stk. 2, og i bekendtgørelse af lov om private fællesveje nr. 670 af 19. august 1999, § 47.