Klik her for at komme til forsidenKlik her for at komme til forsiden

 

Klik for større billede

Klik for større billede

Klik for større billede

Klik for større billede
VedtægterKlik her for printervenlig version

Hent vedtægterne i pdf-format: Klik her for at downloade Vedtægterne i pdf-format

VEDTÆGTER

for

Frennegårdsparkens

Grundejerforening

 

 

Februar 2020

 


Navn, hjemsted og formål

§ 1

Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

§ 2

Foreningens formål er

  1. at bestyre skøde på friarealer m.v. (matr. nr. 3a Usserød By, Hørsholm Sogn), der ejes af og er fælles for medlemmerne.
  2. at vedligeholde friarealerne, vejbedene m.m.
  3. at varetage medlemmernes interesser som grundejere.
  4. at påse, at de forpligtelser, der påhviler de enkelte medlemmer i medfør af foreningens vedtægter og ordensreglement samt servitutter m.m. overholdes.

 

Foreningens medlemmer

§ 3

Ejere af nedennævnte parceller af Usserød By, Hørsholm Sogn, skal være medlem, og der kan ikke optages andre som medlem af foreningen:

3ee, 3ef, 3eg, 3eh, 3ei, 3ek, 3el, 3em, 3en, 3eo, 3ep, 3eq, 3er, 3es, 3et, 3eu, 3ev, 3ex, 3ey, 3ez, 3eæ, 3eø, 3fa, 3fb, 3fc, 3fd, 3fe, 3ff, 3fg, 3fh, 3fi, 3fk, 3fl, 3fm, 3fn, 3fo, 3fp, 3fq, 3fr, 3fs, 3ft, 3fu, 3fv, 3fx, 3fy, 3fz, 3fæ, 3fø, 3ga, 3gb, 3gc, 3gd, 3ge, 3gf, 3gg, 3gh, 3gi, 3gk, 3gl, 3gm, 3gn, 3go, 3gp, 3gq, 3gr, 3gs, 3gt, 3gu, 3gv, 3gx, 3gy, 3gz, 3gæ, 3gø, 3ha, 3hb, 3hc, 3hd, 3he, 3hf, 3hg, 3hh, 3hi, 3hk, 3hl, 3hm, 3hn, 3ho, 3hp, 3hq, 3hr, 3hs, 3ht, 3hu, 3hv, 3hx, 3hy, 3hz, 3hæ, 3hø, 3ia, 3ib, 3ic, 3id, 3ie, 3if, 3ig, 3ih, 3ii, 3ik, 3il

Et medlems forpligtelser overfor foreningen ophører, når et medlem afhænder sin parcel, og køberens adkomst til parcellen er tinglyst som endeligt. Et udtrædende medlem kan ikke gøre krav gældende mod foreningen eller dens formue, men rettighederne og forpligtelserne overføres til den nye ejer.


Kontingenter m.v.

§ 4

For hvert af de i § 3 nævnte 111 parceller betales et årligt kontingent til dækning af udgifter til varetagelse af foreningens formål samt til foreningens administration.

Disse udgifter pålignes hvert enkelt parcel, og kontingentet fastsættes hvert år af den ordinære generalforsamling.

§ 5

Kontingenter m.v. indbetales på foreningens bankkonto, med forfaldsdag den 30. april.

Bestyrelsen kan, når ganske særlige hensyn foreligger, overfor enkelte medlemmer indrømme henstand med forfaldne beløb, eventuelt mod betaling af renter og eventuelt mod, at der på den pågældende ejendom tinglyses pant eller servitut herom.

Er et medlem, der ikke har fået henstand, i restance til foreningen i mere end én måned efter forfaldstid, har bestyrelsen ret til at lade de skyldige beløb inddrive ad retslig vej. Alle omkostninger i anledning af inddrivelsen, derunder advokat- og inkassosalær, betaler vedkommende restant.

I tilfælde af søgsmål er medlemmerne pligtige at give møde i retten i Helsingør uden hensyn til, hvor de til den tid måtte bo eller opholde sig. Er restancebeløbet ikke indbetalt på forfaldsdatoen, pålignes et gebyr pr. påbegyndt måned medlemmet er i restance – se beløbet på foreningens hjemmeside frenne.dk.

Gebyrets størrelse fastlægges af bestyrelsen indenfor lovgivningens rammer.


Bestyrelse

§ 6

Til at varetage foreningens formål og interesser vælges blandt medlemmerne på den årlige generalforsamling en bestyrelse med 7 medlemmer, så vidt muligt således at alle vejene i området er repræsenteret. Desuden vælges 2 suppleanter.

Valg af bestyrelse og suppleanter gælder for 2 år ad gangen:

Hvert år vælges skiftevis 4 henholdsvis 3 medlemmer samt 1 suppleant.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsens medlemmer oppebærer honorar, som fastlægges for det kommende år på generalforsamlingen.

Bestyrelsen antager regnskabsmæssigt lønnet medhjælp i det omfang, det er påkrævet. Regnskabsføreren kan være medlem af bestyrelsen.

Foreningen tegnes af formanden alene eller kassereren sammen med et andet medlem af bestyrelsen, jf. dog § 8. Ved underskrift af pantebreve, gældsbreve samt ved erhvervelse og afhændelse af fast ejendom kan foreningen dog kun tegnes af den samlede bestyrelse.

Foreningens korrespondance skal opbevares i foreningens arkiv, og der skal tages kopi af alle afsendte skrivelser. Formanden er den korresponderende.

 

§ 7

Bestyrelsesmøde afholdes så ofte, som formanden finder det fornødent eller efter begæring af 3 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsens forhandlinger refereres skriftligt. Endeligt referat opbevares i foreningens arkiv jfr. § 6.

Ved afstemninger i bestyrelsen gælder simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

Regnskab og revision

§ 8

Foreningens regnskab føres efter bestyrelsens anvisning.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Foreningens midler henstår på foreningens bankkonto og kan kun hæves ved underskrift af formanden eller kassereren.

Til løbende udgifter må bestyrelsen (kassereren) have indtil kr. 1000,- i kontanter. Regninger og udlæg skal være godkendt af formanden eller kassereren før betaling. På hvert bestyrelsesmøde fremlægges der regnskabsbilag, der er fremkommet siden det sidst afholdte bestyrelsesmøde.


§ 9

På den årlige generalforsamling vælges 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Revisorerne reviderer foreningens bøger mindst én gang årligt og indgiver deres revisionsbemærkninger til bestyrelsen, der påser, at bemærkningerne indføres i foreningens revisionsprotokol.

Revisorerne, der har adgang til foreningens protokoller, korrespondancer og arkiv, kan afkræve ethvert bestyrelsesmedlem såvel som foreningens regnskabsfører skriftlige og mundtlige oplysninger vedrørende regnskabet.

Bestyrelsen har i øvrigt pligt og ret til at revidere eller lade revidere, når den finder anledning dertil.

 

Generalforsamlingen

§ 10

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Enhver generalforsamling, der med angivelse af dagsorden, er indkaldt med 14 dages skriftligt varsel til medlemmerne, er beslutningsdygtig uanset de mødendes antal, jfr. dog § 11.

Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal blandt de repræsenterede medlemmer, med mindre andet særligt er bestemt.

Afstemning finder sted ved håndsoprækning, dog skal skriftlig afstemning benyttes, når mindst én af de tilstedeværende parceller forlanger det.

En parcel har, efter at være rykket for et til foreningen skyldigt, forfaldent beløb, ingen stemmeret, så længe restancen vedvarer.

Når afstemning finder sted, har hver af de repræsenterede i § 3 nævnte parceller én stemme.

Så snart den på en generalforsamling fungerende dirigent har konstateret, at der ikke rejses krav om skriftlig afstemning vedrørende et punkt på dagsordenen, vil afstemning ske ved håndsoprækning, og senere krav om skriftlig afstemning vedrørende det pågældende punkt skal afvises, ligesom gyldigheden af den ved håndsoprækning stedfundne afstemning ikke kan anfægtes.

Stemmeret kan udøves ved personligt fremmøde af et medlem eller ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Hver parcel kan maksimalt stemme med fuldmagter fra 2 andre parceller.

På den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af første kvartal, skal foretages:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Redegørelse for det fremtidige arbejde.

5. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for det følgende år, herunder   fastlæggelse af honorar til bestyrelsesmedlemmer.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt af 1 suppleant.

7. Valg af revisorer og suppleant.

8. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne skal fremsættes skriftligt og være formanden i hænde senest den 15. januar.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes så ofte, bestyrelsen finder det fornødent, samt når mindst 28 (25%) af parcellerne skriftligt til bestyrelsen fremsætter anmodning derom med angivelse af, hvad der ønskes behandlet. Når begæring er indgivet, skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger fra begæringens modtagelse. Ved indvarslingen meddeles dagsordenen.

En generalforsamling kan ingensinde vedtage byggepligt eller solidarisk hæftelse for medlemmerne.


Vedtægtsændringer

§ 11

Til vedtagelse af ændringer i nærværende vedtægter på en generalforsamling kræves, at mindst halvdelen (56) af foreningens parceller er repræsenterede, enten ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt (se § 10) og yderligere, at mindst 2/3 af de repræsenterede parceller tiltræder forslaget.

Er halvdelen af foreningens parceller ikke repræsenterede, men forslaget vedtages med mindst 2/3 af de repræsenterede parceller, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, der da, uanset det repræsenterede antal parceller, kan vedtage forslaget med simpelt stemmeflertal.

 

Foreningens ophør

§ 12

Foreningen kan kun opløses, når

  1. mindst 84 (75%) af foreningens parceller stemmer for, og de, i forhold til foreningen, påtaleberettigede tiltræder dette,
  2. samtlige af de på parcellerne hvilende forpligtelser, der administreres af foreningen, er berigtiget, og
  3. der ved tinglyst deklaration på matrikel nr. 3a, Usserød By, Hørsholm Sogn er sikret opfyldelse af foreningens øvrige forpligtelser, medmindre disse er overtaget af det offentlige.

Er der truffet beslutning om foreningens ophør, skal der samtidig på den pågældende generalforsamling, der vedtager ophøret, træffes bestemmelse om anvendelse af foreningens formue til et velgørende formål.

 

Ordensreglement

§ 13

Generalforsamlingen fastsætter et ordensreglement, som medlemmerne er forpligtet til at overholde.

____________________________________________

 

Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 25. februar 2020.